Ambalaj: 6 kg / Adet / 320 Adet / Palet
     
 

 

 

Karaman Çim Bordürü, Osmaniye Çim Bordürü, Adana Çim Bordürü, Gaziantep Çim Bordürü, Niğde Çim Bordürü, Kahramanmaraş Çim Bordürü, Konya Çim Bordürü, Karaman Çim Bordürü, Osmaniye Çim Bordürü, Adana Çim Bordürü, Gaziantep Çim Bordürü, Niğde Çim Bordürü, Kahramanmaraş Çim Bordürü, Konya Çim Bordürü,